PRÁCE 🧰

Pojistné plnění z pojistné události není automatické. Kdy budete muset škodu uhradit ze svého?

20. 1. 2024 3 min. čtení diskuze (0) Tipy a rady Rádce motoristy Pojištění motoristy Jak vybrat povinné ručení Nároky z povinného ručení

Povinné ručení musí mít ze zákona sjednané každé motorové vozidlo, které má být provozováno na pozemních komunikacích a je zapsané v registru. V některých případech vám nicméně bude – lidově řečeno – „k ničemu“. O jaké situace jde?

Situace, kdy vás povinné ručení nepodrží, a škodu budete muset zaplatit

Jízda pod vlivem alkoholu nebo drog

Mezi nejčastější výluky z pojistného plnění patří nepochybně škody, které viník způsobil pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. V tomto případě bývají pojišťovny poměrně neoblomné. Stejné podmínky platí i v případě, kdy se řidič bezdůvodně odmítl podrobit příslušné zkoušce na přítomnost výše uvedených látek a to i přesto, že k tomu byl ze strany policie vyzván.

Škoda způsobená sobě a nejbližším

Mezi výluky, na základě kterých může pojišťovna krátit pojistné plnění z povinného ručení, patří i situace, kdy je poškozeno vozidlo viníka a další vozidla, která vlastní osoby blízké řidiči (viníkovi). Typicky jde o škody na autech, která vlastní manželé nebo jiné osoby bydlící ve stejné domácnosti. Pojišťovna neuhradí ani škodu na druhém vozidle, které viník vlastní a řídí ho někdo jiný.

Náš tip: Škody na vlastním vozidle řeší nikoliv povinné ručení, ale havarijní pojištění. Jeho cena se odvíjí od sjednané pojistné částky, ale také výše spoluúčasti.

Jízda na nesprávných pneumatikách

Pokud nepřizpůsobíte obutí vozidla aktuálním podmínkám a způsobíte škodu sobě nebo jinému účastníkovi silničního provozu, pojišťovna bude zpravidla zkoumat, zda existuje příčinná souvislost mezi škodou (resp. její výší) a obutím. Více jsme se této problematice věnovali v jednom z dřívějších článků.

Škoda vzniklá na organizovaných závodech a soutěžích

Pojišťovna pochopitelně neuhradí ani škodu vzniklou během aktivní účasti na motoristických závodech, neprobíhají-li za běžného provozu, kdy je účastník povinen dodržovat předepsaná dopravní pravidla a to v jejich plném rozsahu.

Škoda nad ujednaný limit

Jak správně nastavit limity povinného ručení jsme si více rozebrali v jednom z dřívějších článků. Pokud ovšem tuto povinnost podceníte, případně si sjednáte pouze nejnižší zákonem dané limity, které činí 35 milionů Kč (s novelou zákona se jejich výše zvyšuje na 50 milionů), a způsobená škoda bude vyšší, vše nad ujednaný limit budete muset uhradit z vlastní kapsy.

Úmyslně způsobená škoda

Tady není příliš prostoru pro debaty. Pokud škodu způsobíte úmyslně a toto jednání se prokáže, pojišťovna má plné právo plnění pojistné události krátit nebo ho dokonce úplně odmítnout.

Viník nehody nesplnil základní povinnosti

Co patří mezi základní povinnosti každého motoristy? Sepsat záznam o dopravní nehodě, ohlásit pojistnou událost pojišťovně bez zbytečného prodlení (více jsme se o této problematice rozepsali zde) a zavolat k nehodě policii, pokud zřejmá škoda přesáhne 100 000 Kč, došlo během nehody ke škodě na majetku třetí osoby (například obce) nebo k újmě na zdraví osob.

Pojišťovna může pojistné plnění krátit nebo ho dokonce úplně odmítnout i v případě, kdy řidič řídil auto bez platného řidičského oprávnění, neměl předepsané lékařské osvědčení ke způsobilosti řídit, řídil i přes uložený zákaz řízení nebo od nehody ujel bez toho, aby splnil výše uvedené povinnosti.

Škoda s technicky nezpůsobilým vozidlem v provozu

Jako poslední musíme zmínit situaci, kdy za vás pojišťovna neuhradí škodu ve chvíli, kdy jste na silnici vyrazili s vozidlem, které je nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích. K této situaci může dojít například tehdy, když jste neprošli STK nebo byla-li škoda způsobena v důsledku technické závady vozidla.

  Online nabídky povinného ručení

Zdroj info: Pojistné podmínky pojišťoven.
Zdroj médií: Depositphotos.

Podobné články